Tilinpäätös ja veroilmoitus

Lyhyt kuvaus

Asiakas toimittaa tositemateriaalin yhdessä erässä tilikauden päätyttyä. Taloasema tekee kirjanpidon ja laatii tilinpäätöksen sekä veroilmoituksen, jonka lähettää verotoimistoon. Ylimääräiset selvitykset paikallisen hinnaston mukaisesti.

Kenelle tarkoitettu

Taloyhtiö, jossa vastikkeiden keruu on järjestetty luotettavasti ja jonka laskut on maksettu jonkun toimesta taloyhtiössä, voi tilata vain tilinpäätöksen laatimisen. Taloasema tekee tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. Ei kelloja – ei virityksiä, selkeä paketti omatoimiselle taloyhtiölle.

Ohessa tarkka luettelo tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä.

2.0. KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät Erilliskorvaukseen oikeuttavat tehtävät Lisätietoja
2.1. Talous-, vero- ja toimintasuunnittelu
Pääpiirteisen toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta (PTS)
Verosuunnittelusta huolehtiminen niin, ettei kiinteistölle tai sen osakkaille aiheudu tarpeettomia veroseuraamuksia X
Mahdollisen arvonlisäverovelvollisuuden vaikutusten arviointi
2.2.Talousarvio ja sen seuranta
Talousarvion laadinta hallitukselle
Talousarvion toteutumisen seuranta
Maksuvalmiudesta huolehtiminen ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito Ylimääräisten käteisvarojen siirtämisestä esimerkiksi määräaikaistalletukseksi tarvitaan hallituksen päätös.
Maksuvalmiuden heikkenemisestä ilmoittaminen ja tarvittavien päätösten esittäminen hallitukselle Maksuvalmiuden heikkous on yleensä seurausta liian kireästä budjetista. Heikko maksuvalmius aiheuttaa lisää työtä isännöitsijälle ja kirjanpitäjälle. Tämä aiheutunut lisätyö veloitetaan hinnaston mukaisesti.
2.3. Rahaliikenne
Laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan Nimetty isännöitsijä hyväksyy kaikki taloyhtiön laskut sähköisessä järjestelmässä. Mikäli taloyhtiö ei ole tilannut Taloasema:lta nimettyä isännöitsijää Taloasema antaa laskujen hyväksymistunnukset hallitukselle tai hallituksen nimeämälle henkilölle, jolloin hallitus vastaa laskujen hyväksymisestä internetpalvelussa.
Lainojen hoito
Lainaosuuksien määräaikaislaskenta osakassuorituksia varten
Huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma pyydettäessä
Vastike-, vuokra- ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen
Vastike-, vuokra- ja käyttökorvaussaatavista huomauttaminen
Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus
Ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys
Muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys
Arvonlisäveron laskenta ja tilitys arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille kohteen ollessa osittain hakeutunut arvonlisävelvolliseksi osakkaille tai vuokralaisille
Energian arvonlisäverolaskelman laadinta pyynnöstä arvonlisäverovelvollisille osakkaille ja vuokralaisille
Erillislaskelmien laadinta lainaosuuden suorittamista varten muina kuin hallituksen päättäminä ajankohtina
Arava- ja hitas-lunastushintalaskelmien laadinta
Perintätoimista huolehtiminen Taloasema lähettää perintäkirjeen kaikille velallisille joka kuun 20. päivän tienoilla. Mikäli vastike- tai vuokrasaatava nousee yli 2 kuukauden määrän. Perintä ohjataan hoidettavaksi siihen erikoistuneille yrityksille.
Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva energia- ja vesilaskutus Kerran vuodessa asiakas toimittaa mittarilukemat kootusti kaikista huoneistoista. Taloasema hoitaa laskutuksen saatuaan tämän yhteenvedon
Erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskutus
2.4. Kirjanpito ja tilinpäätös
Kirjanpidon hoito
Tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laadinta X
Välitilinpäätöksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta
Tilintarkastuksen järjestäminen
Veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito (tulo- ja arvonlisäveroilmoitukset, valvonta- ja vuosi-ilmoitukset ym.) X Taloasema tekee tässä tuotteessa vain vuosittaisen veroilmoituksen verottajalle.
Eläkevakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito
Verotuksen tarkistaminen ja muutoksenhaun hoitaminen (oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle, valitus hallinto-oikeudelle jne.)
Kirjanpito- ym. erillisselvitysten laadinta X Ylimääräiset selvitykset paikallisen hinnaston mukaisesti.
Reaaliaikainen näkymä taloyhtiön kirjanpitoon
Useampien välitilinpäätösten laadinta