Asunto-osakeyhtiölaissa määritelty kunnossapitovastuu jakaa vastuut

Kunnossapitovastuu on säädetty vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaissa ja se määrittää mitkä osat asunnosta, sen osista tai rakenteista kuuluvat kunnossapidon puolesta taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulle. Mikäli asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuusta halutaan poiketa, tulee sen olla mainittuna yhtiöjärjestyksessä. Kunnossapitovastuu on yksi tyypillisistä riitatilanteita asunto-osakeyhtiöissä aiheuttavista tekijöistä.

Kunnossapitovastuun poikkeamat tulee merkitä yhtiöjärjestykseen

Mikäli kunnossapitovastuut halutaan jakaa toisella tavalla, kuin ne ovat asunto-osakeyhtiölaissa mainittu, tulee poikkeamat olla erikseen mainittuna yhtiöjärjestyksessä.

Vastuunjakotaulukko pätee normaaleihin vikaantumisiin

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja ei ole vastuussa kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttötarkoituksen mukaisesta käyttämisestä. Se ei kuitenkaan mitätöi vahingonkorvausvastuuta huolimattomuudesta tai tahallisuudesta johtuvissa vahingoissa.

Yleinen vastuunjakotaulukko pätee normaalista asumisesta, kulumisesta ja vanhenemisesta johtuviin vikaantumisiin. Taulukosta riippumatta noudatetaan sitä yleistä periaatetta, että osakas vastaa hankkimistaan asennuksista, elleivät kyseessä ole sellaiset yhtiön kunnossapitovastuulla olevat asennukset, jotka eivät oleellisesti poikkea yhtiön käyttämistä. Sitä laissakin säädettyä periaatetta noudatetaan, että mikä ei ole osakkeenomistajan vastuulla, on yhtiön vastuulla. Tämän vuoksi taulukkoon ei ole otettu niitä rakennuksen osia, jotka enemmän tai vähemmän itsestään selvästi kuuluvat yhtiön vastuulle, esim. vesikatot.

Kunnossapitovastuutaulukko