Nimetty isännöitsijä, alle 16 taloyhtiötä hoidettavana

Lyhyt kuvaus

Taloasema nimeää vastuunalaisen isännöitsijän, joka huolehtii  hallituksen antamien toimeksiantojen teettämisestä. Nimetyllä isännöitsijällä on enintään 16 taloyhtiötä hoidettavanaan. Isännöitsijä osallistuu hallituksen kokouksiin ja yhtiökokouksiin sekä huolehtii niissä tehtyjen päätösten teettämisestä (kokouspalkkio veloitetaan).

Miksi nimetty isännöitsijä, jolla alle 16 taloyhtiötä hoidettavana?

Tämä sopii taloyhtiöille, jotka haluavat, että heidän isännöinnistään vastaa koulutettu nimetty isännöitsijä mahdollisimman perinteisellä tavalla. Tässä tuotteessa takaamme, ettei isännöitsijällä ole liian kiire (enintään 16 taloyhtiötä) ja hän ehtii hoitamaan kaikki taloyhtiöidensä asiat.

Tiesitkö?

Suomessa isännöitsijällä on hoidettavanaan keskimäärin 22 taloyhtiötä.

Ohessa tarkka luettelo isännöitsijän tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä.

1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät Erilliskorvaukseen oikeuttavat tehtävät Lisätietoja
1.1. Kokoukset
Hallituksen kokoukset
Kokousasioiden valmistelu X
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin X
Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjanlaadinta X
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen X
Kokouksiin osallistuminen X
Yhtiökokoukset
Kokousasioiden valmistelu X
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti X
Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta X
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen X
Kokouksiin osallistuminen X
Asukaskokoukset
Asukasdemokratialain (649/1990) edellyttämän asukaskokouksen valmistelu, järjestäminen ja tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen isännöitsijälle kuuluvin osin X
Muut kokoukset
Valmistelu ja järjestäminen X
1.2. Kiinteistön sopimusasiat
Vuokra-, vakuutus-, sähkö-, ja liittymissopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms. sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta. Kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta on esitetty kohdassa 3.2. X
Uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät:

– takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi

– vakuuksien seuranta

– 10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi

X Hallitus päättää toimenpiteistä ja kirjaa ne pöytäkirjaan, jonka jälkeen isännöitsijätoimisto toteuttaa ne käytännössä.
Muut korjausrakentamistehtävät on esitetty kohdassa 3.4.
Sopimusriitaneuvottelujen käynnistäminen X
Sopimusriitojen hoitaminen X
1.3. Johtaminen ja valvonta
Vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa X
Häiriöt: huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja purkamisilmoitusten laatiminen ja toimittaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen häätö- ja hallintaanottotilanteissa X
Häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteet X
Palo- ja pelastustoiminnan ylläpitotehtävät X
Turvallisuussuunnitelman laatiminen X
Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät X
Lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät X
Kiinteistöstrategian laatiminen X
1.4. Kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasiat
Rekrytointi X
Työsuhteen solmiminen ja perehdyttäminen X
Työterveyshuollon järjestäminen X
Työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattaminen X
Työsuojelumääräysten soveltaminen X
Työnantajan työnjohto-oikeuden käyttäminen X
Tarvittavan koulutuksen järjestäminen X
Sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen X
Työsuhteen päättäminen X
Työsuhde-erimielisyysneuvottelujen käynnistäminen X
Työsuhde-erimielisyyksien jatkotoimenpiteet X
1.5.Ilmoitusvelvollisuudet
Verottajalle ja eläkevakuutuslaitoksille tehtävät ilmoitukset on esitetty kohdassa 2.4.
Kaupparekisteriin (maistraattiin) tehtävien muutosilmoitusten jättö X vastuuhenkilömuutokset, viranomaismaksut veloitetaan
Osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen yhtiöjärjestyksen, hallituksen tai yhtiökokousten päätösten mukaisesti X
Vakuutuslaitoksille tehtävien ilmoitusten teosta huolehtiminen X Tieto ohjataan vakuutusmeklarille hoidettavaksi
Tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko X