Korjausohjelman toteuttaminen

Lyhyt kuvaus

Taloasema laatii korjaussuunnitelman viiden vuoden jaksolle ja päivittää sitä vuosittain. Yhtiön vahvistaman korjausohjelman toteutumista valvotaan. Taloasema tekee kiinteistökierroksen kuudesti vuodessa. Käynneillä tehdyistä havainnoista raportoidaan hallitukselle. Puutteiden korjaamisesta ja korjausohjelman toteuttamisesta huolehditaan vahvistetun talousarvion mukaisesti. Energiatodistuksen päivittämisestä huolehditaan. Lämmön ja veden kulutusta seurataan asiakkaan toimittamien kulutuslukemien perusteella.  Taloaseman tekniset palvelut ovat käytettävissä aikaveloituksella.

Kenelle tarkoitettu

Sopii taloyhtiölle, jota hoidetaan aktiivisesti vuosittain yhtiökokouksessa vahvistettavan suunnitelman mukaisesti.

Ohessa tarkka luettelo tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä.

3. KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät Erilliskorvaukseen oikeuttavat tehtävät Lisätietoja
3.1. Ylläpitotaso ja huoltokirja
Ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen X Asiakas määrittelee tavoitteensa ja Taloasema kertoo miten siihen päästään.
Huoltokirjan käyttämisestä huolehtiminen X Teknisten tarkastusten muistiot tallennetaan sähköiseen järjestelmään josta niitä voi asiakas ja Taloasema selailla.
Huoltokirjan laatiminen X Asiakas määrittelee haluamansa ylläpitotason ja Taloasema toteuttaa sen.
Huoltokirjan päivittäminen X Asiakas määrittelee haluamansa huoltotason ja Taloasema toteuttaa sen.
3.2. Kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen
Kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen X
Kiinteistön hoito- ja huolto-ohjelmien laatimisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä huolehtiminen X
Kiinteistönhoidon ohjelmien laatiminen: hoito ja huolto-ohjelma, ulkoalueiden hoito-ohjelma, siivousohjelma, vartiointiohjelma ym. X
Kiinteistönhoidon laatu- ja tehtävämäärittelyiden laatiminen X
Kiinteistönhoidon sopimusohjelman laatiminen X
Erikoislaitehuoltojen järjestäminen X
Kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (lämmitysenergia, vesi ja sähkö) X
Isännöitsijäntodistuksen liitteenä olevan energiatodistuksen päivittämisestä huolehtiminen X
Kulutusseurannan tekeminen X
Huoneistokohtaisten alamittareiden luenta ja valvonta X
Kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinnasta ja töihin liittyvistä järjestelyistä huolehtiminen (mm. irtain käyttöomaisuus, tarveaineet) X
Talkootarvikkeiden hankkiminen X
3.3. Kunnossapidon suunnittelu ja seuranta
Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet X Taloasema tekee kahden kuukauden välein tarkastuskäynnin kiinteistölle.
Kuntoarvion sekä kuntotutkimuksen ja päivityksen teettäminen X
Kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt X
Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen X
Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen X
Yhtiön edun valvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos ja korjaustöissä X
Äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien korjausten hoitaminen X
Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi X
Kiinteistöteknisen kunnossapitosuunnitelman (tekninen PTS, 5 vuotta) laatiminen kustannusarvioineen. X
Korjausohjelman laatiminen X
3.4. Korjaus- ja perusparannushankkeet
Koko hanketta koskevat tehtävät
Hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksenteko prosessin läpivieminen X
Työn aikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen X
Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen
Esiselvityksen teettäminen X
Korjaustarvetutkimuksen ja -tarkastusten teettäminen X
Kuntotutkimuksen teettäminen X
Teknisten selvitysten teettäminen X
Tavoitteiden asettamiseen osallistuminen X
Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen X
Suunnitelmien laatiminen
Konsulttien kilpailuttaminen X
Konsulttisopimusten laatiminen X
Suunnittelun ohjaus X
Tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (mm. rakennusluvat) X
Suunnittelukokouksiin osallistuminen X
Pöytäkirjojen laatiminen X
Urakkakilpailu ja sopimukset
Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite) X
Tarjouspyynnöistä huolehtiminen X
Tarjousten pyytäminen X
Tarjousvertailujen laatiminen X
Urakkaneuvotteluihin osallistuminen X
Urakkasopimuksen laatiminen X
Työn toteutus ja valvonta
Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen X
Valvonta ja ohjaus X
Maksuerien hyväksyminen X
Urakan toteutus ja valvonta
Vastaanottoon osallistuminen X
Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen X
Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen X
Korjaus- ja perusparannusurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen X