Juokseva kirjanpito ja tilinpäätös

Lyhyt kuvaus

Taloasema maksaa hyväksytyt laskut. Vuokrat ja vastikkeet peritään  kuukausittain. Perintätoimenpiteet käynnistetään. Taloasema pitää juoksevan kirjanpidon tilikauden kestäessä.  Hallituksella on reaaliaikainen näkymä yhtiön kirjanpitoon. Tilinpäätös laaditaan tilikauden päätyttyä. Talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle laaditaan. Veroilmoitus laaditaan ja toimitetaan verottajalle. Tilintarkastus järjestetään. Ylimääräiset taloudelliset selvitykset paikallisen hinnaston mukaisesti.

Kenelle tarkoitettu

Tämä palvelupaketti on tarkoitettu kaikenkokoisille taloyhtiöille. Tässä palvelupaketissa ei  hallitukselle jää taloushallinnossa  muuta tehtävää kuin tehdä päätöksiä ja seurata taloutta.

Ohessa tarkka luettelo tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä.

2.0. KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät Erilliskorvaukseen oikeuttavat tehtävät Lisätietoja
2.1. Talous-, vero- ja toimintasuunnittelu
Pääpiirteisen toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta (PTS) X
Verosuunnittelusta huolehtiminen niin, ettei kiinteistölle tai sen osakkaille aiheudu tarpeettomia veroseuraamuksia X
Mahdollisen arvonlisäverovelvollisuuden vaikutusten arviointi X
2.2.Talousarvio ja sen seuranta
Talousarvion laadinta hallitukselle X
Talousarvion toteutumisen seuranta X
Maksuvalmiudesta huolehtiminen ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito X Ylimääräisten käteisvarojen siirtämisestä esimerkiksi määräaikaistalletukseksi tarvitaan hallituksen päätös.
Maksuvalmiuden heikkenemisestä ilmoittaminen ja tarvittavien päätösten esittäminen hallitukselle X Maksuvalmiuden heikkous on yleensä seurausta liian kireästä budjetista. Heikko maksuvalmius aiheuttaa lisää työtä isännöitsijälle ja kirjanpitäjälle. Tämä aiheutunut lisätyö veloitetaan hinnaston mukaisesti.
2.3. Rahaliikenne
Laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan X Nimetty isännöitsijä hyväksyy kaikki taloyhtiön laskut sähköisessä järjestelmässä. Mikäli taloyhtiö ei ole tilannut Taloasema:lta nimettyä isännöitsijää Taloasema antaa laskujen hyväksymistunnukset hallitukselle tai hallituksen nimeämälle henkilölle, jolloin hallitus vastaa laskujen hyväksymisestä internetpalvelussa.
Lainojen hoito X
Lainaosuuksien määräaikaislaskenta osakassuorituksia varten X
Huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma pyydettäessä X
Vastike-, vuokra- ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen X
Vastike-, vuokra- ja käyttökorvaussaatavista huomauttaminen X
Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus X
Ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys X
Muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys X
Arvonlisäveron laskenta ja tilitys arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille kohteen ollessa osittain hakeutunut arvonlisävelvolliseksi osakkaille tai vuokralaisille X
Energian arvonlisäverolaskelman laadinta pyynnöstä arvonlisäverovelvollisille osakkaille ja vuokralaisille X
Erillislaskelmien laadinta lainaosuuden suorittamista varten muina kuin hallituksen päättäminä ajankohtina X
Arava- ja hitas-lunastushintalaskelmien laadinta X
Perintätoimista huolehtiminen X Taloasema lähettää perintäkirjeen kaikille velallisille joka kuun 20.-26. päivä. Mikäli vastike- tai vuokrasaatava nousee yli 2 kuukauden määrän ohjataan perintä hoidettavaksi siihen erikoistuneille yrityksille.
Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva energia- ja vesilaskutus X Asiakas toimittaa kerran vuodessa kootusti mittarilukemat  kaikista huoneistoista. Taloasema hoitaa laskutuksen saatuaan tämän yhteenvedon.
Erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskutus X
2.4. Kirjanpito ja tilinpäätös
Kirjanpidon hoito X
Tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laadinta X
Välitilinpäätöksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta X
Tilintarkastuksen järjestäminen X
Veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito (tulo- ja arvonlisäveroilmoitukset, valvonta- ja vuosi-ilmoitukset ym.) X Veroilmoitus paikallisen hinnaston mukaan.
Eläkevakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito X
Verotuksen tarkistaminen ja muutoksenhaun hoitaminen (oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle, valitus hallinto-oikeudelle jne.) X
Kirjanpito- ym. erillisselvitysten laadinta X Ylimääräiset selvitykset paikallisen hinnaston mukaan.
Reaaliaikainen näkymä taloyhtiön kirjanpitoon X
Useampien välitilinpäätösten laadinta X