Päivystävä isännöitsijä

Lyhyt kuvaus

Vastuunalaista isännöitsijää ei nimetä. Päivystävä isännöitsijä huolehtii maanantaista perjantaihin 24 tunnin vasteajalla saatujen tehtävien hoitamisesta eteenpäin. Taloaseman edustaja osallistuu pyydettäessä kokouksiin eri veloituksesta.  Päivystävä isännöitsijä on tavoitettavissa puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 12 – 15 ja sähköpostilla.  Kaupparekisteri-ilmoitukset henkilö- ja yhtiöjärjestysmuutoksista tehdään (ei sisällä viranomaismaksuja).

Miksi päivystävä isännöitsijä?

Tämä on tehokkain tapa hoitaa hallinnollisen isännöitsijän tehtävät. Päivystävä isännöitsijä on tavattavissa puhelimitse 12 – 15 ja sähköpostilla jokaisena arkipäivänä vuodesta ja hän hoitaa kulloinkin saamansa tehtävän isännöitsijälle kuuluvin osin heti eteenpäin ja ilmoittaa asiakkaalle miten asia etenee. Asiat eivät jää tällöin makaamaan tai odottamaan. Päivystävä isännöitsijä ei osallistu hallituksen kokouksiin tai yhtiökokoukseen. Tällöin ei myöskään synny kustannuksia iltakokouksista ja niiden valmistelusta. Joskus tulee tarvetta ottaa isännöitsijä mukaan yhtiökokoukseen tai hallituksen kokoukseen. Tällöin hallitus tilaa erikseen isännöitsijätoimistosta joko hallinnollisen isännöitsijän ja/tai teknisen isännöitsijän kokouksiinsa.

Hallitus ja asukkaat saavat käyttöönsä taloyhtiön kotisivut dokumenttien hallintaa varten.

Palvelulupaus

Päivystävä isännöitsijä toimittaa asian hoidettavaksi maanantaista perjantaihin 24h kuluessa tilauksesta.

Ohessa tarkka luettelo päivystävän isännöitsijän tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä.

1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät Erilliskor-vaukseen oikeuttavat tehtävät Lisätietoja
1.1. Kokoukset
Hallituksen kokoukset
Kokousasioiden valmistelu x
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin X
Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjanlaadinta X
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen X Päivystävä isännöitsijä hoitaa asiakkaan päättämät asiat 24h vasteajalle eteenpäin hoidettaviksi ja ilmoittaa sähköpostilla asiakkaan yhteyshenkilölle kun asia on hoidettu.
Kokouksiin osallistuminen X
Yhtiökokoukset
Kokousasioiden valmistelu X
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti X
Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta X
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen X Päivystävä isännöitsijä hoitaa asiakkaan päättämät asiat 24h vasteajalle eteenpäin hoidettaviksi ja ilmoittaa sähköpostilla asiakkaan yhteyshenkilölle kun asia on hoidettu.
Kokouksiin osallistuminen X
Asukaskokoukset
Asukasdemokratialain (649/1990) edellyttämän asukaskokouksen valmistelu, järjestäminen ja tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen isännöitsijälle kuuluvin osin X
Muut kokoukset
Valmistelu ja järjestäminen X
1.2. Kiinteistön sopimusasiat
Vuokra-, vakuutus-, sähkö-, ja liittymissopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms. sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta. Kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta on esitetty kohdassa 3.2. X
Uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät:

– takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi
– vakuuksien seuranta
– 10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi

X Hallitus päättää toimenpiteistä ja kirjaa ne pöytäkirjaan, jonka jälkeen isännöitsijätoimisto toteuttaa ne käytännössä.
Muut korjausrakentamistehtävät on esitetty kohdassa 3.4.
Sopimusriitaneuvottelujen käynnistäminen X
Sopimusriitojen hoitaminen X
1.3. Johtaminen ja valvonta
Vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa X
Häiriöt: huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja purkamisilmoitusten laatiminen ja toimittaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen häätö- ja hallintaanottotilanteissa X
Häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteet X
Palo- ja pelastustoiminnan ylläpitotehtävät X
Turvallisuussuunnitelman laatiminen X
Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät X
Lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät X
Kiinteistöstrategian laatiminen X
1.4. Kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasiat
Rekrytointi X
Työsuhteen solmiminen ja perehdyttäminen X
Työterveyshuollon järjestäminen X
Työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattaminen X
Työsuojelumääräysten soveltaminen X
Työnantajan työnjohto-oikeuden käyttäminen X
Tarvittavan koulutuksen järjestäminen X
Sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen X
Työsuhteen päättäminen X
Työsuhde-erimielisyysneuvottelujen käynnistäminen X
Työsuhde-erimielisyyksien jatkotoimenpiteet X
1.5.Ilmoitusvelvollisuudet
Verottajalle ja eläkevakuutuslaitoksille tehtävät ilmoitukset on esitetty kohdassa 2.4.
Kaupparekisteriin (maistraattiin) tehtävien muutosilmoitusten jättö
Osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen yhtiöjärjestyksen, hallituksen tai yhtiökokousten päätösten mukaisesti X
Vakuutuslaitoksille tehtävien ilmoitusten teosta huolehtiminen X
Tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko X